Zsaz Rutkowski Premieres “Miniature for Cello”

Zsaz Rutkowski premieres “Miniature for Cello.”